1 minut czytania

Oligofrenopedagogika, czyli inaczej pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, to dział pedagogiki specjalnej. Termin jest połączeniem greckich słów – „oligos”, co znaczy „pomniejszenie”, oraz „phrer”, czyli „umysł”. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną polega na rewalidacji uczniów – są to działania, których celem jest przywrócenie osobie z niepełnosprawnością jak największej sprawności. Efektem oligofrenopedagogiki powinien być jak najbardziej rozległy rozwój ucznia oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Pedagogika specjalna ma kilka aspektów. Ma znaczenie humanitarne, ponieważ wyrasta z przekonania, że jednostka w pewien sposób słabsza ma wyjątkowe prawo do uzyskania wsparcia w rozwoju oraz normalnego funkcjonowania. Aspekt wychowawczy oznacza konieczność kształcenia oraz wspomaganie rozwoju, co umożliwia jak najlepsze wypełnianie przez osobę z niepełnosprawnością umysłową jej zadań społecznych. Pedagogika specjalna przygotowuje pacjenta także do pracy zawodowej (aspekt ekonomiczno-utylitarny). 

Osoby zajmujące się oligofrenopedagogiką pracują nad ustaleniem i wprowadzeniem w życie takich metod nauczania, które umożliwiają jak najlepsze wykorzystanie potencjału ucznia z niepełnosprawnością umysłową. Pacjent objęty działaniami z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością przygotowuje się do zawodu oraz uczy przystosowania do warunków społecznych. Oligofrenopedagogika powinna także wspierać autonomię jednostki. Dzięki działaniom z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością umysłową uczeń nabywa umiejętności niezbędnych w życiu społecznym, takich jak na przykład porozumiewanie się, korzystanie z dóbr społecznych i kulturowych, samodzielność, organizacja czasu wolnego i pracy oraz troska o bezpieczeństwo i zdrowie. Uczeń poznaje tryb życia domowego oraz zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Uczy się też umiejętności związanych ze szkołą i nauką. 

Oligofrenopedagogika to przejaw tak zwanego podejścia dynamicznego do niepełnosprawności umysłowej. Zakłada ono, że nauka i właściwe postępowanie może pomóc podnieść iloraz inteligencji, co pozytywnie wpłynie na przyszłość ucznia. Oligofrenopedagogika to sposób, aby podnieść jakość życia osoby z niepełnosprawnością umysłową. Dzięki niej taki pacjent może stać się częścią społeczeństwa, a nie funkcjonować poza nim. Podczas nauki zdobywa nowe umiejętności i kompetencje społeczne. Oligofrenopedagogika sprawia, że pacjent może nawiązywać nowe relacje, a w niektórych przypadkach nawet podejmować pracę, co ma duże znaczenie dla jego samodzielności.